bài tập : đường dây ngắn 3 pha có áp đầu gởi 13.2kV. Phụ tải đầu nhận 6000kVA, cos@ 0.8 trễ . tỗng trở mỗi pha (2+6j) ohm.
Tính điện áp đầu nhận?
hiệu suất truyền tải.
Em cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: