cho mạch vòng như hình vẽ


tính thời gian bảo vệ của BV2, BV5
cho biết denta T = 0.25 s
cho thời gian bảo vệ của BV7 = 0.55s, BV8= 0.8s

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: