xin chào cac huynh!
tình hình là chỗ em làm việc có máy con TU, TI cách điện bằng dầu nhưng hiện tại thì cách điện đã bị giảm thấp. Xin các huynh cho đệ xin phương án xử lý và các huynh cho đệ hỏi luôn cách sấy TU, TI bằng cách ngắn mạch.
xin cảm ơn các huynh đẫ trợ giúp.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: