• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
   Tham gia
   05-10-2009
   Bài viết
   5
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định help me!!!chọn hệ số phản xạ

   các bạn giúp mình với. mình đang làm cái đồ án. có phần thiết kế chiếu sáng. cô cho cấu trúc phân xưởng : mái tôn, tường gạch, cột bê tông, sơn trắng. như vậy thì hệ số phản xạ trần tường sàn sẽ là bao nhiêu. mình đọc nhiều tài liệu chỉ nói chung chung là công nghiệp nhẹ 50-30-10, thương nghiệp là 50-30-10. rồi nếu chọn được hệ số sử dụng theo cấu trúc phân xưởng trên thì hệ số sử dụng của đèn theo hệ số phản xạ trần tường sàn nữa. ?

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   14-10-2013
   Bài viết
   23
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: help me!!!chọn hệ số phản xạ

   Phan Thanh Bình – Dương Lan Hương – Phan Thị Thu Vân. “Hướng dẫn đồ án môn học- Thiết kế Cung Cấp Điện”. NXB Đại học Quốc gia TPHCM(18K)

   PHÒNG MÁY 1:
   Choïn loaïi ñeøn chieáu saùng laø loaïi ñeøn huyønh quang, 2x36W
   1)Kích thöôùc:
   Chieàu daøi:a= 31 (m) ; chieàu roäng:b= 16 (m)
   Chieàu cao:H= 4(m) ; dieän tích: S= 496 (m2)
   2) Maøu sôn: Trần: thạch cao Heä soá phaûn xaï traàn: ρtr= 0.85
   Töôøng: vang Heä soá phaûn xaï töôøng: ρtg=0.7
   Saøn : xi maêng Heä soá phaûn xaï saøn: ρlv=0.4
   3) Ñoä roïi yeâu caàu:
   Độ rọi là độ sáng trên bề mặt được chiếu sáng. Độ rọi được chọn phải đảm bảo nhìn rõ mọi chi tiết cần thiết mà mắt nhìn không bị mệt mỏi.
   Lưu ý: Khi chọn giá trị độ rọi phải dựa trên thang độ rọi, không được chọn giá trị ngoài độ rọi.
   Việc chọn độ rọi cần phụ thuộc vào các yếu tố sau:
   -Loại công việc, kích thước các vật, sự sai biệt của vật và hậu cảnh
   -Mức độ căng thẳng của công việc
   -Lứa tuổi người sử dụng
   -Hệ chiếu sáng, loại nguồn sáng lựa chọn
   Etc = 300 (lux)
   4) Choïn heä chieáu saùng:
   Hệ 1- hệ chiếu sáng chung đều: khoảng cách giữa các đèn trong một dãy và giữa các dãy được đặt cách đều nhau, đảm bảo các điều kiện chiếu sáng mọi nơi như nhau.
   5) Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:
   Tm =3100 0K theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof.
   6) Choïn boùng ñeøn :Standard- loaïi: trắng công nghiệp 4300K
   - Ra = 66; Pñ = 36W
   - Фđ =3000 (lm) Tm =3100 0K
   7) Chọn bộ đèn:
   - loại: Aresa 202
   Cấp bộ đèn :H/T
   Hiệu suất: 0.58H+0.31T
   - Hiệu suất : + Trực tiếp - ηd = 0.58
   + Gián tiếp - ηi = 0.31
   -Số đèn /1 bộ: 2
   -Quang thông các bóng/1 bộ: 2*3000 = 6000 (lm)
   Khoảng cách tối đa cho phép giữa các đèn trong 1 dãy:
   Ldọcmax = 1,6htt = 1,6 x 2,2 = 3,52(m)
   Khoảng cách tối đa cho phép giữa các dãy đèn:
   Lngangmax = 2htt = 2 x 2,2 = 4,4(m)
   8) Phaân boá caùc boä ñeøn:
   -Caùch traàn : h’ = 0.8m
   -Beà maët laøm vieäc: = 1m
   -Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc:
   htt= H – (h’+ ) = 2,2 m
   9) Chæ soá ñòa ñieåm:
   K = = = 4.8277
   => Chọn k = 5

   10) Heä soá buø:
   Vì laø nhaø maùy thuốc lá neân ñoä baùm buïi nhieàu. Vaäy choïn d=1,45
   11) Tyû soá treo:
   j= = = 0,27


   12) Heä soá söû duïng : với K = 5 , j = 0,27 cấp bộ đèn H/T
   →ud = 1,13 và ui= 0,94
   U = ŋd.ud + ŋi.ui =0,58*1,13 + 0,31*0,94 = 0,94
   Với ŋd : hiệu suất trực tiếp
   ŋi : hiệu suất gián tiếp

   13) Quang thoâng toång:
   Фtổng = = = = 229531,91 (lm)

   14) Xaùc ñònh soá boä ñeøn :
   Nboäđèn = = = 38,26 boä
   → Nboäđèn laø 38 boä

   15) Kieåm tra sai soá quang thoâng :
   = = = 0.006 (lux)
   Keát luaän: sai soá khoâng ñaùng keå. Chaáp nhaän söï löïa choïn naøy
   16) Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc:
   Etb = = = 297,99 (lux)
   => Thỏa yêu cầu
   17) Coâng suaát ñeøn:
   Pñeøn = Soá boä ñeøn x coâng suaát cuûa 01 boä ñeøn
   Pñeøn = 65bộ x (2bóng x 0,036kw) = 4.68 (kW)
   Thực tế phải kể đến tổn hao trên Ballast của đèn bằng 25% của bóng : Pđm1bộ = 2*(Pđm1bóng + Pballast)
   = 2*0,036+2*0,25*0,036 = 0,09 KW/1 bộ
   Pbộ đèn = 38bộ x 0.09kw = 3,42 (kW)
   Coâng suaát phaûn khaùng: với cosφ=0.8 => tgφ=0.75 (do chọn bộ đèn có tụ bù công suất kháng)
   Qbộ đèn = Pñeøn x tgφ = 3,42 x 0,75 = 2,565 (KVAr)
   18) Phaân boá boä ñeøn:


  Trả lời với tài khoản Facebook

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016