BẢNG GIÁ BIẾN TẦN YASKAWA

Yaskawa L1000 Series 400V Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)
LB4A0009 3phase 400V 3.7 654 5

LB4A0015 3phase 400V 5.5 716 5

LB4A0018 3phase 400V 7.5 765 6.5

LB4A0024 3phase 400V 11 895 6.5

LB4A0031 3phase 400V 15 1136 7

LB4A0039 3phase 400V 18.5 1371 10

LB4A0045 3phase 400V 22 1640 25

LB4A0060 3phase 400V 30 2061 27

LB4A0075 3phase 400V 37 2397 38

LB4A0091 3phase 400V 45 2803 38

LB4A0112 3phase 400V 55 3250 43

LB4A0150 3phase 400V 75 4451 45

Yaskawa L1000 Series 200V Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)

LB2A0018 3phase phase 200V 3.7 1074 5

LB2A0025 3phase phase 200V 5.5 1273 5

LB2A0033 3phase phase 200V 7.5 1431 6.5

LB2A0047 3phase phase 200V 11 1790 6.5

LB2A0060 3phase phase 200V 15 2506 7

LB2A0075 3phase phase 200V 18.5 3579 10

LB2A0085 3phase phase 200V 22 4375 25

LB2A0115 3phase phase 200V 30 4773 27

LB2A0145 3phase phase 200V 37 5768 38

LB2A0180 3phase phase 200V 45 6365 38

Yaskawa V1000 400V Series Products


Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)
VB4A0001BAA 3phase 400V 0.2 222 3.5

VB4A0002BAA 3phase 400V 0.4 234 3.5
VB4A0004BAA 3phase 400V 0.75 252 3.5

VB4A0005BAA 3phase 400V 1.5 270 3.5

VB4A0007BAA 3phase 400V 2.2 322 3.5

VB4A0009BAA 3phase 400V 3 344 3.5

VB4A0011BAA 3phase 400V 3.7 359 3.5

VB4A0018FAA 3phase 400V 5.5 426 4.5

VB4A0023FAA 3phase 400V 7.5 463 4.5

VB4A0031FAA 3phase 400V 11 563 6

VB4A0038FAA 3phase 400V 15 651 6

Yaskawa V1000 200V Series Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)
VB2A0001BAA 3phase 200V 0.1 247 3.5

VB2A0002BAA 3phase 200V 0.2 256 3.5

VB2A0004BAA 3phase 200V 0.4 267 3.5

VB2A0006BAA 3phase 200V 0.75 277 3.5

VB2A0010BAA 3phase 200V 1.1 298 3.5

VB2A0012BAA 3phase 200V 1.5 350 3.5

VB2A0018BAA 3phase 200V 2.2 368 3.5

VB2A0020BAA 3phase 200V 3 475 3.5

VB2A0023BAA 3phase 200V 3.7 493 4.5

VB2A0030FAA 3phase 200V 5.5 567 4.5

VB2A0040FAA 3phase 200V 7.5 657 4.5

VB2A0056FAA 3phase 200V 11 905 6

VB2A0069FAA 3phase 200V 15 1087 6

Yaskawa V1000 200V Series Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)

VBBA0001BAA 1phase 200V 0.1 221 2

VBBA0002BAA 1phase 200V 0.2 228 2

VBBA0003BAA 1phase 200V 0.4 238 2

VBBA0006BAA 1phase 200V 0.75 257 3.5


VBBA0010BAA 1phase 200V 1.5 273 3.5

VBBA0012BAA 1phase 200V 2.2 317 3.5

VBBA0018BAA 1phase 200V 3.7 452 3.5

Yaskawa H1000 Series 400V Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)

HB4A0003 3phase 400V 0.75 515 4
HB4A0005 3phase 400V 1.5 551 4

HB4A0006 3phase 400V 2.2 581 4

HB4A0009 3phase 400V 3.7 642 4.5

HB4A0015 3phase 400V 5.5 757 4.5

HB4A0018 3phase 400V 7.5 833 4.5

HB4A0024 3phase 400V 11 858 6.5

HB4A0031 3phase 400V 15 1191 6.5

HB4A0039 3phase 400V 18.5 1394 10

HB4A0045 3phase 400V 22 1747 25

HB4A0060 3phase 400V 30 1918 32

HB4A0075 3phase 400V 37 2432 45

HB4A0091 3phase 400V 45 3004 45

HB4A0112 3phase 400V 55 3617 50

HB4A0150 3phase 400V 75 4737 50

HB4A0180 3phase 400V 90 5966 85

HB4A0216 3phase 400V 110 7127 95

HB4A0260 3phase 400V 132 8125 130

HB4A0304 3phase 400V 160 8975 130

HB4A0370 3phase 400V 185 10832 140

HB4A0450 3phase 400V 220 12734 250

HB4A0515 3phase 400V 250 14669 250

HB4A0605 3phase 400V 315 20220 250

Yaskawa A1000 Series 400V Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)

AB4A0002 3phase 400V 0.4 382 4.5

AB4A0004 3phase 400V 0.75 413 4.5

AB4A0005 3phase 400V 1.5 439 4.5


AB4A0007 3phase 400V 2.2 485 4.5

AB4A0009 3phase 400V 3 546 4.5

AB4A0011 3phase 400V 3.7 569 5.5

AB4A0018 3phase 400V 5.5 618 5.5

AB4A0023 3phase 400V 7.5 670 6.5

AB4A0031 3phase 400V 11 780 6.5

AB4A0038 3phase 400V 15 987 10

AB4A0044 3phase 400V 18.5 1193 23

AB4A0058 3phase 400V 22 1430 27

AB4A0072 3phase 400V 30 1715 40

AB4A0088 3phase 400V 37 2014 40

AB4A0103 3phase 400V 45 2357 45
AB4A0139 3phase 400V 55 2731 45

AB4A0165 3phase 400V 75 3738 85

AB4A0208 3phase 400V 90 5117 110

AB4A0250 3phase 400V 110 5758 115

AB4A0296 3phase 400V 132 6396 120

AB4A0362 3phase 400V 160 7787 135

AB4A0414 3phase 400V 185 9541 145

AB4A0515 3phase 400V 220 11122 250

AB4A0675 3phase 400V 315 15770 250

Yaskawa A1000 Series 200V Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)
AA2A0004 3phase 200V 0.4 389 4

AA2A0006 3phase 200V 0.75 443 4

AA2A0008 3phase 200V 1.1 498 4

AA2A0010 3phase 200V 1.5 530 4

AA2A0012 3phase 200V 2.2 562 4

AA2A0018 3phase 200V 3 645 5

AA2A0021 3phase 200V 3.7 658 5

AA2A0030 3phase 200V 5.5 784 5.5

AA2A0040 3phase 200V 7.5 995 5.5

AA2A0056 3phase 200V 11 1292 7

AA2A0069 3phase 200V 15 1763 10


AA2A0081 3phase 200V 18.5 2288 10

AA2A0110 3phase 200V 22 2551 25

AA2A0138 3phase 200V 30 2760 30

AA2A0169 3phase 200V 37 3584 43

AA2A0211 3phase 200V 45 3740 45

AA2A0250 3phase 200V 55 6923 87

AA2A0312 3phase 200V 75 9071 90

AA2A0360 3phase 200V 90 11857 115

AA2A0415 3phase 200V 110 12873 115

Yaskawa E1000 Series 400V Products

Model Voltage Power Range Kw PRICE G W
(V) (HD) (USD) (KG)
EB4A0002 3phase 400V 0.75 332 4

EB4A0004 3phase 400V 1.5 360 4

EB4A0005 3phase 400V 2.2 391 4

EB4A0007 3phase 400V 3 443 4

EB4A0009 3phase 400V 3.7 462 4.5
Công ty TNHH MTV Điều khiển công nghiệp và Hệ thống tự động.
Industrial Control and Automation Systems Co.,ltd.
155 Le Hong Phong St, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
T+ 0650 3 856 547 I F + 0650 3 856 547 I www.icas.vn
Di Động 0977213341

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: