Mọi người xem giúp mình sai ở đâu, mà đo điện áp toàn hiển thị bét nhè với
thanks mọi người, file mô phỏng mình đính kèm
Code:
#include<htc.h>
#include"lcd.h"
#include<math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
#define _XTAL_FREQ 4000000
//khai bao cac chan I/O
const char cgram_dat1[] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
							0x08,0x04,0x0e,0x01,0x0f,0x11,0x0f,0x00,//chu a huyen
							0x04,0x0c,0x0a,0x0e,0x11,0x1e,0x0e,0x00,//chu ee sac
							0x02,0x04,0x12,0x12,0x12,0x12,0x0C,0x00,//chu u sac	
							0x00,0x04,0x0A,0x0E,0x11,0x11,0x0E,0x00,//chu oo
							0x99
							};
const char cgram_dat2[]=	{
							0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//
							0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x0E,0x04,0x00,//chu o nang 1
							0x04,0x0A,0x0E,0x11,0x1E,0x10,0x0E,0x00,//chu ee 2
							0x04,0x0A,0x0E,0x11,0x1E,0x0E,0x04,0x00,//chu ee nang 3
							0x04,0x08,0x0E,0x01,0x0F,0x11,0x0F,0x00,//chu a sac 4
							0x1e,0x11,0x11,0x1d,0x11,0x11,0x1e,0x00,	// CHU DD 5
							0x02,0x07,0x02,0x0E,0x12,0x13,0x0E,0x00,//chu dd 6
              0x99										// Ma ket thuc chuoi la 99H,
							};
const char cgram_dat3[]={
							0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
							0x1C,0x12,0x11,0x39,0x11,0x11,0x12,0x1C,//chu DD
							0x04,0x0A,0x0E,0x11,0x1E,0x0E,0x04,0x00,//chu ee nang
							0x04,0x08,0x0E,0x01,0x0F,0x11,0x0F,0x00,//chu a sac
							0x04,0x0C,0x0A,0x0E,0x01,0x0F,0x11,0x0F,//chu aa sac
							0x04,0x0c,0x0a,0x0e,0x11,0x1e,0x0e,0x00,	//chu ee sac
							0x02,0x04,0x12,0x12,0x12,0x12,0x0C,0x00,//chu u sac
							0x99
						};
void nap_kitu(unsigned int x)
{
	unsigned int i;
	// Xu ly nap ma ky tu dac biet vao CGRAM.
	i = 0;           // Dia chi ky tu dac biet trong bo ma cgram_dat.
	lcd_put_byte(0,0x40);     // Lenh = 40H - Dat CGRAM co dia chi bat dau la 00H.
	while(lcd_busy());      // Kiem tra LCD bao ban.
	if(x == 1)
	{
		while(cgram_dat1[i]!=0x99)   // Kiem tra nap xong du lieu cho cac ky tu dac biet,
		{              // ky tu ket thuc chuoi la 99H.
			lcd_put_byte(1,cgram_dat1[i]);   // Ghi cac ma ky tu dac biet vao CGRAM theo dia chi.
			while(lcd_busy());     // Kiem tra LCD bao ban.   
			i++;
		}
	}
	if(x == 2)
	{
		while(cgram_dat2[i]!=0x99)   // Kiem tra nap xong du lieu cho cac ky tu dac biet,
		{              // ky tu ket thuc chuoi la 99H.
			lcd_put_byte(1,cgram_dat2[i]);   // Ghi cac ma ky tu dac biet vao CGRAM theo dia chi.
			while(lcd_busy());     // Kiem tra LCD bao ban.   
			i++;
		}
	}
	if(x == 3)
	{
		while(cgram_dat3[i]!=0x99)   // Kiem tra nap xong du lieu cho cac ky tu dac biet,
		{              // ky tu ket thuc chuoi la 99H.
			lcd_put_byte(1,cgram_dat3[i]);   // Ghi cac ma ky tu dac biet vao CGRAM theo dia chi.
			while(lcd_busy());     // Kiem tra LCD bao ban.   
			i++;
		}
	}
}
//ham doc gia tri ADC
unsigned int read_ADC()
{
	__delay_us(5);	//Cho AD lay mau
	GODONE=1;		//Bat dau thuc hien chuyen doi
	while(GODONE);
	return(((unsigned int)ADRESH)<<8)|ADRESL;//ghep byte thap va byte cao
}
//ham chuyen doi adc hien thi lcd
void adc_lcd(unsigned int i)
{
	char ng,tr,ch,dv;
	ng=i/1000;
	tr=(i-1000*ng)/100;
	ch=(i-1000*ng-100*tr)/10;
	dv=i-1000*ng-100*tr-ch*10;
	//hien thi len lcd
	lcd_gotoxy(6,1);
	lcd_putc(ng+0x30);
	lcd_gotoxy(7,1);
	lcd_putc(tr+0x30);
	lcd_gotoxy(8,1);
	lcd_putc(ch+0x30);
	lcd_gotoxy(9,1);
	lcd_putc(dv+0x30);
}
//khoi tao adc
void adc_init()
{
  ANSEL|=1<<3;              //BAT BIT 3	
	TRISA3=1;
	
	VCFG1=0;
	VCFG0=0;
	
	ADCS0=1;
	ADCS1=1; //chon xung clock chuyen doi AD tu mach RC trong chip

	//chon kenh AN3
	CHS3=0;
	CHS2=0;
	CHS1=1;
	CHS0=1;
	
	ADFM=1;//dinh dang 10bit ket qua chuyen doi AD
	ADON=1;//cho phep ADC hoat dong
}
void dodienap()
{
	unsigned int val_adc,val_temp;
	nap_kitu(2);
	lcd_puts("\f  \5o \6i\3n \4p \n Vin=   (mV) ");
	while(1)
	{
			val_adc=read_ADC();	
			val_temp=val_adc*5000/1024;
			if(val_temp < 2500)
				RC0=1;
			else
				RC0=0;
			adc_lcd(val_temp);
	}
}
void main()
{
	ANSEL=0;	//Cau hinh cac chan analog deu la digital I/O
	ANSELH=0;
	WPUB=0x0F;	//Cho phep dien tro PULL UP tren chan RB0..3
	TRISB=0b00000000;
	RBPU=0;
	TRISD=0b00000000;
	TRISE=0;
	TRISC0=0;
	adc_init();
	lcd_init();
	dodienap();	
}
mong mọi người giúp em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: