Công Ty CP Mạng PLNET
445 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội
LIÊN HỆ: MR NAM – 0943.664.085

= Mô tả
(Xem chú thích rõ hơn tại cuối bảng)
FG-20C 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN ports, 4 x Switch ports)
FC-10-00020-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-20C-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00020-274-01-12 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract
FC-10-00020-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00020-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00020-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FWF-20C 5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN ports, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n, dual-band, dual stream, 2x2 MIMO)
FC-10-00021-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FWF-20C-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00021-274-01-12 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract
FC-10-00021-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00021-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00021-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-40C 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN ports, 5 x Switch ports)
FC-10-00040-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)

FG-40C-BDL
Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00040-274-01-12 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract
FC-10-00040-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00040-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00040-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FWF-40C 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN ports, 5 x Switch ports) , Wireless (802.11a/b/g/n, dual-band, dual stream, 2x2 MIMO)

FC-10-00041-311-02-12
License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FWF-40C-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00041-274-01-12 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract
FC-10-00041-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00041-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00041-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-50B 2 x GE RJ45 WAN ports, 3 x FE switch ports
FC-10-00052-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)

FG-50B-BDL
Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00052-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support

FC-10-00052-900-02-12
License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00052-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00052-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-60D 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
FC-10-0060D-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-60D-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-0060D-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for
FC-10-0060D-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-0060D-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-0060D-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-80C 2 x GE RJ45 ports, 7 x FE ports (including 1 x DMZ port, 6 x switch ports) and ExpressCard slot
FC-10-00080-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-80C-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00080-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-80C
FC-10-00080-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00080-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00080-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-80CM 2 x GE RJ45 ports, 7 x FE ports (including 1 x DMZ port, 6 x switch ports), analog V.90 modem, ExpressCard slot
FC-10-00081-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-80CM-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00081-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-80CM
FC-10-00081-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00081-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00081-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FWF-80CM 2 x GE RJ45 ports, 7x FE ports (including 1x DMZ port, 6 x switch ports), wireless (802.11 b/g/n), analog V.90 modem and ExpressCard slot
FC-10-00082-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FWF-80CM-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00082-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiWiFi-80CM
FC-10-00082-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00082-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00082-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FGR-100C Ruggedized, 4 x 100 Base-FX, 4 x GE RJ45 ports, 2 x FE ports
FC-10-00117-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FGR-100C-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00117-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGateRuggedized-100C
FC-10-00117-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00117-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00117-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-100D 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage
FC-10-00116-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-100D-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00116-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-100D
FC-10-00116-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00116-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00116-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-200B 8 x GE RJ45 ports (Including 4 x FortiASIC-accelerated ports, 4 x ports), 8 x FE ports, 1 x FSM slot
FC-10-00202-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-200B-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00202-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for
FC-10-00202-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00202-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00202-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00202-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00202-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00202-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00202-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00202-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00202-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00202-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00202-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-200B-POE 8 x GE RJ45 ports (Including 4 x FortiASIC-accelerated ports, 4 x ports), 8 x PoE FE ports, 1 x FSM slot
FC-10-00203-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-200B-POE-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00203-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for
FC-10-00203-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00203-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00203-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00203-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00203-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00203-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00203-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00203-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00203-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00203-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00203-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-224B 2 x GE RJ45 uplink ports, 26 FE ports (including 24 x switch ports, 2 x WAN ports)
FC-10-00224-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-224B-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00224-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-224B
FC-10-00224-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00224-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00224-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00224-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00224-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00224-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00224-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00224-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00224-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00224-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00224-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-300C 10 x GE RJ45 ports (including 8 x FortiASIC-accelerated ports, 2 x management ports), 32GB onboard storage
FC-10-00302-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-300C-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00302-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-300C
FC-10-00302-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00302-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00302-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00302-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00302-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00302-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00302-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00302-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00302-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00302-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00302-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-300C-DC 10 x GE RJ45 ports (including 8 x FortiASIC-accelerated ports, 2 x management ports), 32GB onboard storage, DC power supply
FG-300C-DC-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FG-310B 10 x GE RJ45 ports (including 8 x FortiASIC-accelerated ports, 2 x management ports), 1 x single-width AMC slot
FC-10-00312-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-310B-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00312-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-310B
FC-10-00312-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00312-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00312-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00312-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00312-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00312-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00312-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00312-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00312-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00312-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00312-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-310B-DC 10 x GE RJ45 ports (including 8 x FortiASIC-accelerated ports, 2 x management ports), 1 x single-width AMC slot, DC power supply
FC-10-00314-311-02-12 License 8x5 Enhanced FortiCare (12 tháng)
FG-310B-DC-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00314-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for
FC-10-00314-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00314-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00314-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00314-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00314-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00314-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00314-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00314-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00314-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00314-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00314-247-02-12 License 24x7 Comprehensive FortiCare (12 tháng)
FG-311B 10 x GE RJ45 ports (including 8 x FortiASIC-accelerated ports, 2 x management ports), 1 x single-width AMC slot, 2 x FSM slots, dual AC power supplies, 64GB SSD storage module
FC-10-00313-311-02-12 License 8x5 FortiCare Renewal (12 tháng)
FG-311B-BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
FC-10-00313-274-01-12 1 Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24x7 Comprehensive Support for FortiGate-311B
FC-10-00313-904-02-12 License NGFW + ATP Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00313-905-02-12 License NGFW + ATP Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00313-914-02-12 License ATP Bundle (8x5 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00313-915-02-12 License ATP Bundle (24x7 FortiCare plus AV and Web Filtering Services) (12 tháng)
FC-10-00313-900-02-12 License UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00313-950-02-12 License UTM Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) (12 tháng)
FC-10-00313-100-02-12 License FortiGuard AV Services (12 tháng)
FC-10-00313-107-02-12 License UTM Services (AV, NGFW, Web Filtering and Antispam) (12 tháng)
FC-10-00313-108-02-12 License FortiGuard NGFW Service (12 tháng)
FC-10-00313-112-02-12 License FortiGuard Web Filtering Service (12 tháng)
FC-10-00313-247-02-12 License 24x7 FortiCare Renewal (12 tháng)

LIÊN HỆ: MR NAM – 0943.664.085

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: