Trong code có đoạn

%tinh toan dien truong
for k=1:L
x(k)=k*CD/L;
for l=1:R
y(l)=l*CR/R;

%ngan MBA 220kV
Ex2mba31(l,k)=0;
Ez2mba31(l,k)=0;
Ex2mba32(l,k)=0;
Ez2mba32(l,k)=0;

Ex2mba41(l,k)=0;
Ez2mba41(l,k)=0;
Ex2mba42(l,k)=0;
Ez2mba42(l,k)=0;

Ex2mba51(l,k)=0;
Ez2mba51(l,k)=0;
Ex2mba52(l,k)=0;
Ez2mba52(l,k)=0;
.
.
.
.
CHA2mba31= inv(P2mba31())*V2mba31';% the solution of charges simulated.

for j=2:M-1
fx2mba31(j)=0.5*((2*f2mba3(c)-2*PSX2mba31(j))/((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z-PSY2mba31(j))^2)-((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z+PSY2mba31(j))^2)/((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z-PSY2mba31(j))^2)^2*(2*f2mba3(c)-2*PSX2mba31(j)))/((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z+PSY2mba31(j))^2)*((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z-PSY2mba31(j))^2)/(2*pi*e);
fz2mba31(j)=0.5*((2*z+2*PSY2mba31(j))/((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z-PSY2mba31(j))^2)-((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z+PSY2mba31(j))^2)/((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z-PSY2mba31(j))^2)^2*(2*z-2*PSY2mba31(j)))/((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z+PSY2mba31(j))^2)*((f2mba3(c)-PSX2mba31(j))^2+(z-PSY2mba31(j))^2)/(2*pi*e);
end
Ex2mba311(l,k)=fx2mba31()*CHA2mba31();
Ez2mba311(l,k)=fz2mba31()*CHA2mba31();
Ex2mba31(l,k)=Ex2mba31(l,k)+Ex2mba311(l,k);
Ez2mba31(l,k)=Ez2mba31(l,k)+Ez2mba311(l,k);

ai có thể giải thích dùm chỗ Ex2, Ez2 là gì k?? sao phía trên cho bằng 0, ở dưới lại ra một nùi thế mấy bác ??
biết rất ít về matlab màk đang tìm hiểu để làm lv, ai biết về zụ này cho
mình xin nick fb luôn càng tốt. tks ace

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: