• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   02-05-2014
   Bài viết
   7
   Cảm ơn
   1
   Thanked 1 Time in 1 Post

  2. #2
   Tham gia
   13-05-2014
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Thời gian và các hạng mục bảo dưỡng dao cách ly

   bạn xin đc ai chưa cho mình xin lại với, cũng đang cần để tham khảo đây: 0915991298

  3. #3
   Tham gia
   04-07-2012
   Địa chỉ
   Thiên đình
   Bài viết
   333
   Cảm ơn
   23
   Được cảm ơn 185 lần, trong 130 bài

   Mặc định Ðề: Thời gian và các hạng mục bảo dưỡng dao cách ly

   Trích dẫn Gửi bởi Ốc Ngố Xem bài viết
   Anh chị có tài liệu về bảo dưỡng dao cách ly, máy cắt cao áp, giúp em với, e đang viết quy trình bảo dưỡng nhưng kiến thức chuyên môn còn non kém, mong anh chị giúp đỡ. Xim cảm ơn.
   Gởi cho bạn nè!
   QUI ÑÒNH VEÀ VAÄN HAØNH, KIEÅM TRA, BAÛO DÖÔÕNG VAØ SÖÛA CHÖÕA DAO CAÙCH LY
   A. QUI ÑÒNH VEÀ VAÄN HAØNH, KIEÅM TRA, BAÛO DÖÔÕNG VAØ SÖÛA CHÖÕA DAO CAÙCH LY:
   I. Cheá ñoä vaän haønh bình thöôøng:
   1. Khi laép ñaët:
   - Tieáp ñòa cuûa dao caùch ly phaûi theo tieâu chuaån hieän haønh;
   - Dao caùch ly phaûi ñöôïc ñaáu noái vôùi ñöôøng daây sao cho khoaûng caùch giöõa caùc pha vôùi nhau vaø vôùi daây trung hoøa luoân ñaûm baûo phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu kyõ thuaät an toaøn;
   - Dao caùch ly laép ñaët ôû vò trí phaûi ñaûm baûo an toaøn, deã thaáy, vaø thuaän tieän trong thao taùc vaän haønh;
   - Phaûi xem xeùt, kieåm tra tình traïng söù coù bò nöùt, beå, hö hoûng men, ñoä beàn caùc keát caáu cuûa dao caùch ly, möùc ñoä hoaøn haûo cuûa caùc tieáp ñieåm, ...;
   - Laëp ñaët xong, phaûi tieán haønh thöû thao taùc ñoùng caét, ñaûm baûo cô caáu truyeàn ñoäng phaûi khôùp, trôn tru;
   - Ngoaøi ra phaûi thöïc hieän ñuùng höôùng daãn cuûa nhaø cheá taïo;
   2. Cheá ñoä vaän haønh bình thöôøng laø cheá ñoä cho pheùp dao caùch ly, laép ñaët treân löôùi ñieän, hoaït ñoäng bình thöôøng trong ñieàu kieän cho pheùp cuûa NSX, goàm coù:
   - Ñieän aùp vaän haønh khoâng vöôït quaù ñieän aùp ñònh möùc cuûa dao caùch ly;
   - Doøng ñieän lieân tuïc chaïy qua dao caùch ly khoâng vöôït quaù giaù trò doøng ñieän ñònh möùc cuûa dao caùch ly;
   - Cô caáu ñoùng, caét dao caùch ly phaûi saün saøng hoaït ñoäng;
   3. Thao taùc ñoùng, caét phaûi tieán haønh döùt khoaùt, trang bò ñaày ñuû duïng cuï an toaøn veà ñieän;
   - Thao taùc ñoùng/caét dao caùch ly phaûi tieán haønh theo phieáu thao taùc;
   - Chæ ñöôïc pheùp ñoùng caét dao caùch ly caùc thieát bò vaø ñöôøng daây khoâng ñieän;
   - Cho pheùp duøng dao caùch ly ñoùng caét ñieåm noái ñaát cuûa caùc thieát bò (maùy bieán aùp, ...);
   4. Chi nhaùnh ñieän (CNÑ) phaûi thöïc hieän kieåm tra ñònh kyø keát hôïp kieåm tra ñöôøng daây, traïm, thieát bò khaùc treân löôùi. Coù ñeà xuaát xöû lyù kòp thôøi hö hoûng hoaëc söï coá cuûa dao caùch ly (neáu coù) ;
   II. Kieåm tra vaø xöû lyù caùc hieän töôïng baát thöôøng:
   1. Thôøi haïn kieåm tra:
   1.1. Kieåm tra ñònh kyø: keát hôïp vôùi kieåm tra ñònh kyø ñöôøng daây, traïm vaø thieát bò khaùc treân löôùi (kieåm tra ngaøy 1 thaùng / laàn, kieåm tra ñeâm 3 thaùng /laàn);
   1.2. Kieåm tra ñaëc bieät: Kieåm tra khi dao caùch ly xaûy ra söï coá hay coù hieän töôïng baát thöôøng;
   2. Noäi dung kieåm tra vaø xöû lyù caùc hieän töôïng baát thöôøng:
   2.1 Kieåm tra ñònh kyø: Thöïc hieän caùc coâng vieäc kieåm tra nhö sau:
   - Kieåm tra cô caáu truyeàn ñoäng ñoùng, caét coù lieân keát toát khoâng ?
   - Kieåm tra söù coù bò nöùt, beå khoâng ?
   - Kieåm tra tính ñoàng boä giöõa caùc löôõi dao;
   - Kieåm tra tieáp xuùc taïi löôõi dao vaø ngaøm coù toát khoâng ? Coù bò phoùng ñieän khoâng ?
   - Kieåm tra löôõi dao coù bò cong veânh, gaây khoù khaên cho thao taùc ñoùng, caét khoâng ?
   - Kieåm tra loø xo eùp tieáp ñieåm coù toát khoâng ?
   - Kieåm tra caùc boulon, xem coù ñöôïc xieát chaët khoâng ?
   - Coù tieáng keâu khaùc thöôøng do phoùng ñieän beà maët söù khoâng ?
   - Kieåm tra moái noái trung theá coù bò noùng ñoû chuyeån maøu, bò phoùng ñieän khoâng ?
   - Kieåm tra tieáp ñòa cuûa dao caùch ly coù bò töa, ñöùt khoâng ?
   - Vò trí laép ñaët coù coøn thích hôïp khoâng ?
   - Neáu phaùt hieän coù hieän töôïng baát thöôøng phaûi tieán haønh xöû lyù ngay hoaëc thay theá baèng dao caùch ly môùi;
   2.2 Kieåm tra ñaëc bieät:
   Tuøy tình hình thöïc teá vaän haønh taïi ñôn vò, coù ñeà xuaát cuûa CNÑ maø seõ quyeát ñònh kieåm tra ñoät xuaát hoaëc ñaëc bieät Dao caùch ly;
   III. Baûo döôõng, söûa chöõa Dao caùch ly:
   1. Coâng taùc baûo döôõng, thí nghieäm ñònh kyø ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø: 03 naêm / laàn, hoaëc tuøy tröôøng hôïp ñaëc bieät khaùc theo ñeà xuaát cuûa Ñieän löïc (Phoøng KHKT);
   2. Coâng taùc söûa chöõa ñöôïc thöïc hieän khi xaûy ra söï hö hoûng ñoái vôùi moät boä phaän cuûa Dao caùch ly, coù phieáu ñaùnh giaù chaát löôïng kieåm tra cuûa Phaân xöôûng Cô ñieän;
   3. CNÑ laäp keá hoaïch thí nghieäm ñònh kyø dao caùch ly, vaø gôûi veà Phoøng KHKT. Phoøng KHKT ñeà xuaát Phaân xöôûng Cô ñieän kieåm tra ñònh kyø (coù phieáu kieåm tra ñaùnh giaù thieát bò);
   4. Phaân xöôûng Cô ñieän thöïc hieän vieäc thí nghieäm ñònh kyø, ñaùnh giaù chaát löôïng dao caùch ly. Coâng taùc kieåm tra bao goàm:
   - Ño ñieän trôû tieáp xuùc;
   - Ño ñieän trôû caùch ñieän;
   - Thöû nghieäm ñieän aùp xoay chieàu taêng cao;
   5. Coâng taùc baûo döôõng dao caùch ly ñöôïc tieán haønh cuøng vôùi baûo trì, baûo döôõng ñöôøng daây:
   - Laøm saïch beà maët tieáp xuùc, laøm trôn caùc khôùp xoay, söûa chöõa tieáp ñieåm;
   - Lau chuøi söù;
   - Xieát caùc boulon laïi cho chaët, ñieàu chænh caùc löôõi, ngaøm, thanh ñònh vò, thanh truyeàn ñoäng hoaït ñoäng chính xaùc khoâng ?
   - Xieát chaët boulon coá ñònh dao caùch ly vaøo ñeá, giaù ñôõ, khung söôøn ...
   - Cuûng coá laïi caùc moái noái trung theá;
   - Cuûng coá tieáp ñòa;
   - Thay daây tieáp ñòa bò töa, ñöùt;
   - Thöû caùc thao taùc caét vaø ñoùng ñeå kieåm tra caùc hoaït ñoäng cô khí coù toát khoâng ?
   - Söûa chöõa boä phaän truyeàn ñoäng ñoùng, caét;

   QUI ÑÒNH VEÀ VAÄN HAØNH, KIEÅM TRA, BAÛO DÖÔÕNG VAØ SÖÛA CHÖÕA MAÙY CAÉT TÖÏ ÑOÙNG LAïI:
   A- Qui ñònh veà vaän haønh, kieåm tra, baûo döôõng vaø söûa chöõa maùy caét töï ñoùng laïi:
   I. Cheá ñoä vaän haønh bình thöôøng:
   1. Cheá ñoä vaän haønh bình thöôøng laø cheá ñoä cho pheùp maùy caét töï ñoùng laïi, laép ñaët treân löôùi ñieän, hoaït ñoäng bình thöôøng trong ñieàu kieän cho pheùp cuûa NSX, goàm coù:
   - Ñieän aùp lôùn nhaát khoâng vöôït quaù ñieän aùp ñònh möùc;
   - Doøng ñieän laøm vieäc khoâng vöôït quaù doøng ñieän ñònh möùc lieân tuïc cho pheùp;
   - AÙp suaát caùch ñieän SF6 trong thuøng maùy caét khoâng ñöôïc thaáp hôn aùp suaát thaáp cho pheùp, trò soá caøi ñaët baûo veä phuø hôïp vôùi vò trí laép ñaët, ñaûm baûo tính choïn loïc;
   - Nguoàn pin (accu), tuoåi thoï tieáp ñieåm, ... ñaûm baûo giaù trò cho pheùp ñeå maùy caét hoaït ñoäng toát;
   - Ngoaøi vieäc ñoùng/caét do maïch baûo veä thì ñoùng/caét maùy caét töï ñoùng laïi baèng ñieän töø tuû ñieàu khieån hoaëc caàn baèng tay phaûi sẵn saøng, vaø hoaït ñoäng toát;
   2. Trong cheá ñoä vaän haønh naøy, Chi nhaùnh ñieän (CNÑ) phaûi thöïc hieän kieåm tra ñònh kyø haøng tuaàn, haøng thaùng hoaëc ñoät xuaát, vaø coù ghi keát quaû vaøo Phieáu kieåm tra keát quaû theo maãu QÑ 2666, coù caäp nhaät vaøo Soå ghi cheùp cuûa maùy caét töï ñoùng laïi;
   3. Maùy caét töï ñoùng laïi coù 3 cheá ñoä ñoùng/caét:
   - Caét baèng tay;
   - Ñoùng/caét baèng ñieän töø tuû ñieàu khieån;
   - Ñoùng/caét do baûo veä taùc ñoäng;
   4. Chæ cho pheùp caét baèng tay khi xaûy ra tröôøng hôïp phaûi caét khaån caáp maø vieäc caét ñieän töø tuû ñieàu khieån khoâng thöïc hieän ñöôïc;
   II. Kieåm tra vaø xöû lyù caùc hieän töôïng baát thöôøng:
   1. Thôøi haïn kieåm tra:
   1.1. Kieåm tra ñònh kyø: 01 thaùng / laàn
   1.2. Kieåm tra ñaët bieät: Kieåm tra khi maùy caét töï ñoùng laïi coù söï coá, coù hieän töôïng baát thöôøng hoaëc vöôït caáp.
   2. Noäi dung kieåm tra vaø xöû lyù caùc hieän töôïng baát thöôøng:
   2.1 Kieåm tra ñònh kyø:
   Thöïc hieän caùc coâng vieäc kieåm tra nhö sau, vaø coù ghi nhaän keát quaû vaøo Phieáu kieåm tra theo maãu QÑ2666:
   - Kieåm tra phaàn voû maùy caét coù bò chaûy daàu, xì khí hay khoâng?
   - Kieåm tra bao söù coù bò nöùt meû, beå khoâng?
   - Kieåm tra moái noái trung theá coù bò noùng ñoû chuyeån maøu, bò phoùng ñieän khoâng?
   - Kieåm tra tieáp ñòa, choáng seùt;
   - Kieåm tra caùp quang vaø boä noái caùp quang (neáu coù);
   - Kieåm tra caùc thoâng soá heä thoáng cuûa maùy caét töï ñoùng laïi treân tuû ñieàu khieån coù toát khoâng?
   - Ghi cheùp caùc thoâng soá hieän höõu treân maøn hình, ghi cheùp söï coá löu trong Event, xaùc ñònh nguyeân nhaân söï coá cuûa löôùi ñieän ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc, nhaèm giaûm söï coá.
   - Ghi nhaän caùc giaù trò ño löôøng vaän haønh cuûa löôùi ñieän, theo doõi ñeå coù bieän phaùp ñöa löôùi ñieän vaøo cheá ñoä vaän haønh toái öu nhö: Laép ñaët tuï buø, caân pha, ñieàu chænh ñieän aùp…
   - Kieåm tra chæ thò ñoùng caét;
   - Kieåm tra nguoàn pin cho tuû ñieàu khieån, kòp thôøi thay baèng pin môùi, ñaûm baûo cho tuû ñieàu khieån hoaït ñoäng toát;
   - Kieåm tra nguoàn accu cung caáp cho boä phaän relay baûo veä, neáu coù ñieän theá thaáp hôn giaù trò cho pheùp phaûi ñöôïc thay theá baèng accu môùi;
   - Caùc coâng vieäc kieåm tra khaùc trong Phieáu kieåm tra ñònh kyø maùy caét töï ñoùng laïi, .v.v...
   Lưu yù:
   - Neáu phaùt hieän coù hieän töôïng baát thöôøng phaûi tieán haønh xöû lyù ngay nhanh choùng ñöa maùy caét töï ñoùng laïi veà tình traïng vaän haønh bình thöôøng;
   - Neáu aùp suaát khí SF6 coù giaûm thaáp phaûi coù keá hoaïch naïp khí SF6 ñaûm baûo lôùn hôn aùp suaát toái thieåu cho pheùp. Neáu roø ró khoâng duy trì ñöôïc aùp suaát cho pheùp phaûi coâ laäp, taùch maùy caét töï ñoùng laïi ra khoûi vaän haønh;
   - Neáu tuû ñieàu khieån khoâng lieân laïc ñöôïc vôùi boä phaän relay baûo veä phaûi kieåm tra caùc ñöôøng caùp, ñaàu noái caùp quang coù coøn toát khoâng, neáu hö hoûng phaûi thay theá, accu caáp nguoàn cho maïch relay baûo veä coøn toát khoâng?
   - Neáu phaùt hieän tuoåi thoï tieáp ñieåm (contact life) cuûa maùy caét töï ñoùng laïi thaáp, phaûi taùch maùy caét töï ñoùng laïi ra khoûi löôùi ñieän. Kieåm tra vaø ñöa ñi söûa chöõa;
   2.2. Kieåm tra ñaëc bieät:
   Tuøy theo tình hình cuï theå maø CNÑ quyeát ñònh khoái löôïng kieåm tra caàn thieát, coù baùo caùo veà Phoøng KHKT ñeå coù bieän phaùp xöû lyù hieäu quaû;
   III. Baûo döôõng, söûa chöõa maùy caét töï ñoùng laïi:
   1. Coâng taùc baûo döôõng, thí nghieäm ñònh kyø ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø: 03 naêm / laàn, hoaëc tuøy tröôøng hôïp ñaëc bieät khaùc theo ñeà xuaát cuûa Ñieän löïc (Phoøng KHKT);
   2. Coâng taùc söûa chöõa ñöôïc thöïc hieän khi xaûy ra söï hö hoûng ñoái vôùi moät boä phaän cuûa maùy caét töï ñoùng laïi, coù phieáu kieåm tra ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa Phaân xöôûng Cô ñieän;
   3. CNÑ laäp keá hoaïch thí nghieäm ñònh kyø kyõ thuaät maùy caét töï ñoùng laïi, vaø göûi ñaêng kyù cho Phoøng KHKT ñeå laäp keá hoaïch thöïc hieän. Phoøng KHKT ñeà xuaát Phaân xöôûng Cô ñieän kieåm tra ñònh kyø (coù phieáu kieåm tra ñaùnh giaù thieát bò);
   4. Coâng taùc thí nghieäm bao goàm:
   - Ño ñieän trôû caùch ñieän, ñieän trôû tieáp xuùc, kieåm tra ñoä moøn tieáp ñieåm, kieåm tra aùp suaát SF6;
   - Kieåm tra ñoùng caét baèng tuû ñieàu khieån;
   - Kieåm tra caét baèng tay;
   - Kieåm tra ñöôøng caùp quang vaø boä noái caùp quang coù coøn toát khoâng?
   - Tuû ñieàu khieån coù coøn toát khoâng?
   - Kieåm tra caùc thoâng soá heä thoáng hieån thò treân maøn hình coù ñuùng khoâng?
   - Thöû nghieäm maùy caét töï ñoùng laïi;
   - Thöû phaùt cao aùp (thí nghieäm taïi Phaân xöôûng);
   5. Keát hôïp vôùi thí nghieäm ñaùnh giaù maùy caét töï ñoùng laïi laø coâng taùc baûo döôõng tieåu tu, goàm coù:
   - Naïp khí SF6 cho ñaày ñuû (neáu coù);
   - Thay caùc bao söù bò nöùc, bieán daïng;
   - Lau chuøi söù;
   - Veä sinh, thay môû silicon, sieát laïi tieáp xuùc ñaàu cosse neáu thaáy caàn thieát;
   - Thay caùp trung theá bò nöùt khoâng coøn khaû naêng choáng thaám nöôùc;
   - Cuûng coá laïi caùc moái noái trung theá;
   - Cuûng coá tieáp ñòa;
   - Thay daây tieáp ñòa bò töa, ñöùt;
   - Thay nguoàn pin cung caáp cho tuû ñieàu khieån vaø accu cung caáp cho boä phaän relay baûo veä (neáu coù);
   - Lau chuøi phaàn beân trong cuûa tuû ñieàu khieån (neáu moâi tröôøng laøm vieäc coù nhieàu buïi baåm thì phaûi laøm saïch thöôøng xuyeân hôn), ñaëc bieät caàn thoâng caùc khe thoâng gioù neáu chuùng bò bít kín;
   - Söû duïng tuùi huùt aåm cho tuû ñieàu khieån ñeå traùnh hieän töôïng aåm öôùt do moâi tröôøng laøm vieäc coù theå xaûy ra gaây hö hoûng Tuû ñieàu khieån;
   - Thay caùc joint cao su ôû cöûa tuû ñieàu khieån bò laõo hoùa;
   +++---o0o---+++
   Trích dẫn Gửi bởi Ốc Ngố Xem bài viết
   Anh chị có tài liệu về bảo dưỡng dao cách ly, máy cắt cao áp, giúp em với, e đang viết quy trình bảo dưỡng nhưng kiến thức chuyên môn còn non kém, mong anh chị giúp đỡ. Xim cảm ơn.
   bạn tải tài liệu ở đại chỉ dưới đây nè; tôi đang sử dụng font VNI-times; bạn sử dụng phần mềm để chuyển lại font theo như yêu cầu cảu mình nhé.
   http://www.data.webdien.com/free/dow...480ec66e5d2c29

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - hỏi về sơ đồ chân Rơ-le thời gian và trung gian
   Bởi bacdau3110 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
   Trả lời: 29
   Bài cuối: 22-03-2016, 21:10
  2. Cần bán - Rơ le thời gian Omron (BỘ CÀI ĐẶT THỜI GIAN CỦA OMRON) H3Y, H3YN, H3RC, H3JA,
   Bởi bon_tabi_dhhp trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 19-08-2014, 12:00
  3. Cần bán - Thanh lý Rơ le thời gian 3 dải thời gian: Giờ, phút, giây. (T48N)
   Bởi Suaxungxinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 15-10-2013, 10:26
  4. Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
   Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
   Trả lời: 13
   Bài cuối: 27-02-2011, 14:20