ai biết giúp e vs.từ sơ đồ nguyên lý này rồi vẽ ra mạch in trên board.e cảm ơn
+++---o0o---+++