- Tình hình là em có cái máy nước nóng như vậy nhưng không biết đấu dây như thế nào .... các bác chỉ em với !!
- Em ngại đấu cái dây nối đất.... không péc đấu như thế nào :(

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: