các bác giúp đỡ e câu này với:
1. Nếu MBA B1 và B2 vận hành song song, nếu Un1% (của máy B1) lớn hơn Un2% (của máy B2) thì máy B1 sẽ mang công suất như thế nào ?
2. Nếu MBA B1 và B2 vận hành song song, nếu Un2% (của máy B2) lớn hơn Un1% (của máy B1) thì máy B1 sẽ mang công suất như thế nào ?
thanksssss !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: