Ai có tài liệu về động cơ diesel- máy phát .. ! Với các thông số giám sát bảo vệ của diesel không ak !??