em không biết thiết kế mạch đếm từ 73 xuống 00 hiển thị led 7 đoạn anode chung.dung ic 74192 và ic giải mả là ic 4511.giúp em với.cần gắp.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: