Họ và tên (đầy đủ): Nguyễn Thành Lợi
Nick name YAHOO - skyde ...
Tuổi : 25
Nơi công tác :Công ty Điện lực Đồng Tháp
SĐT : 01689 032 877
Địa chỉ mail: loimax.bk09@gmail.com
Tốt nghiệp trường : BK HCM
Khóa : K09
Ngành : Điện nặng
Nơi ở hiện tại : TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp

---Kết nối dân điện---